Stor bedrift i Norge

Statoil blir til

Statoil er et anerkjent navn og det finnes nok få nordmenn som ikke har hørt om dette selskapet. Det er dog mange som ikke er helt klar over hva Statoil faktisk er, og hva de driver med. For mange vil nok savnet Statoil kun bli assosiert med bensinstasjoner. Statoil ble dannet etter et politisk vedtak for å etablere norsk oljeindustri. Ved enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972, ble det norske statsoljeselskapet Statoil etablert som et ledd i Norges deltakelse i oljeutvinningen. Målet var å bygge opp spisskompetanse som en grunnpilar for nasjonal oljeindustri. Statoil skulle bedrive utvinning, undersøkelser, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter.

Selskapet startet straks arbeidet med å bygge opp petrokjemisk industri. Lobbyvirksomhet og oppkjøp førte til at selskapet i 1980 tok over Rafnes-anlegget i Bamble, samtidig som de kjøpte seg inn i Mongstad-raffineriet. Mongstad ble modernisert og Norsk Hydro solgte sin andel av raffineriet til Statoil, som da ble eneansvarlig for Mongstad.

 

Mongstad-prosjektet

Mongstad ble et besværlig prosjekt for Statoils oljeindustriutbygging, og gikk med dundrende underskudd. Prosjektet endte i tidenes mest omstridte sak i 1987, med over 100 % overskridelse eller rundt 6 milliarder i ekstrautgifter for staten.

Samme året, 1987, overtok Statoil alle aksjer i oljedistribusjonsselskapet Norol som ledd i et større utbyggingsprosjekt. Statoil har stått bak flere slike prosjekter, deriblant Gullfaksfeltet i 1986, Sleipnerfeltet i 1993, Åsgardfeltet i 1999 og Snøhvitfeltet i 2007. Begge de siste prosjektene registrerte overskridelser på mellom 18 og 20 milliarder kroner.

Statoil delprivatiseres

I 2001 skjedde en drastisk endring i norsk oljeindustripolitikk, etter at staten delprivatiserte Statoil og solgte 18 % av aksjekapitalen. Samtidig overtok Statoil 15 % av statens eierskap av de norske oljeressursene på sokkelen, kjent som SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement). Selskapet endret navn til Statoil ASA. Staten hadde fortsatt en eierandel på 70,9 %.

Selskapets virksomhet dekket nå hele spekteret innen olje og gass, fra leting etter olje og gass til utvikling og utbygging av felt for råvareproduksjon. Det omfattet også produksjon fra felt, foredling og produksjon av ferdigprodukter, samt markedsføring og salg av disse. Her inngikk også transport av både råvarer og ferdigprodukter.

Internasjonal virksomhet

Selskapets drift var nå på internasjonalt nivå, med virksomhet i 33 land over hele verden. I 2005 produserte Statoil olje i Kina og Angola, dog i et beskjedent omfang. Samtidig var selskapet ledende på leting og undersøkelser i flere land verden over.

I 2006 fusjonerte Statoil med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon. 62,5 % av Norsk Hydro tilhørte den norske stat, som etter fusjoneringen valgte å kalle selskapet for StatoilHydro.

Samarbeid med SAS

I 2009 inngikk StatoilHydro en avtale med SAS om flytransport, og er den dag i dag den største transportavtalen inngått i Norges historie. Kontrakten lød på 500 millioner kroner i året.

Navnebytte

I mai 2018 skiftet selskapet navn til dagens Equinor. Selskapet er i dag verdens største operatør på dypt vann, og står i dag for 80 % av all olje utvunnet på norsk sokkel. I tillegg driver selskapet i ytterligere 40 land verden over, med de største reservene i Algerie, Angola og Aserbajdsjan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *